Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Smoluchowskiego 2

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych po pożarze na parterze budynku przy ul. Smoluchowskiego 2 w Warszawie w branżach: budowlanej i elektrycznej.

Numer sprawy: ZGN/TZ/KO/78/2011Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ogłasza konkurs ofert

na

wykonanie remontu pomieszczeń biurowych po pożarze na parterze budynku przy ul. Smoluchowskiego 2 w Warszawie w branżach: budowlanej i elektrycznej.Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 14.000 Euro1. Określenie przedmiotu zamówienia.1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń biurowych po pożarze na parterze budynku przy ul. Smoluchowskiego 2 w Warszawie w branżach: budowlanej i elektrycznej, którego zakres został określony w § 1 ust. 1 istotnych postanowień umowy, stanowiących Rozdział III zapytania ofertowego.

1.1.1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Rozdział VII zapytania ofertowego.

1.2. Czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 istotnych postanowień umowy, stanowiących Rozdział III zapytania ofertowego, będą wykonywane pod nadzorem inspektorów nadzoru zatrudnionych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy DOM Służewiec.

1.3. Wszędzie tam gdzie w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach wymieniono z nazwy typ lub producenta materiałów lub urządzeń, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

1.4. Warunki realizacji zamówienia i gwarancji zawierają następujące Rozdziały zapytania ofertowego:

Rozdział III - Istotne postanowienia umowy,

Rozdział IV - Przedmiary robót branży ogólnobudowlanej i elektrycznej.

Rozdział V - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do projektu adaptacji pomieszczeń usługowych na parterze budynku przy ul. Smoluchowskiego 2 w Warszawie na pomieszczenia biurowe wraz z dociepleniem ściany zachodniej i południowej, opracowane w sierpniu 2009r. przez Konsorcjum : Studio PLUM Spółka Cywilna Piotr Pleskot, Noemi Mezei ul. Meksykańska 8 m 92 03-948 Warszawa ; RAB Zespół Usług Projektowych Andrzej i Bogumiła Rzepeccy ul. Niedźwiedzia 8D/16 02-737 Warszawa,

Części opracowania :

- STWiOR dotycząca Instalacji Elektrycznej i Teletechnicznej

- STWiOR dotycząca Architektury

Rozdział VI -„Projekty adaptacji pomieszczeń usługowych na parterze budynku przy ul. Smoluchowskiego 2 w Warszawie na pomieszczenia biurowe wraz z dociepleniem ściany zachodniej i południowej, autorstwa Konsorcjum : Studio PLUM Spółka Cywilna Piotr Pleskot, Noemi Mezei ul. Meksykańska 8 m 92 03-948 Warszawa ; RAB Zespół Usług Projektowych Andrzej i Bogumiła Rzepeccy ul. Niedźwiedzia 8D/16 02-737 Warszawa wykonany w sierpniu 2009 r.

Części opracowania :

- PT Architektury

- PT Instalacji Elektrycznej i Teletechnicznej1.5. Czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 istotnych postanowień umowy, stanowiących Rozdział III zapytania ofertowego, mają być wykonywane zgodnie z:

1.5.1. „Projektami adaptacji pomieszczeń usługowych na parterze budynku przy

ul. Smoluchowskiego 2 w Warszawie na pomieszczenia biurowe wraz z

dociepleniem ściany zachodniej i południowej, autorstwa Konsorcjum :

Studio PLUM Spółka Cywilna Piotr Pleskot, Noemi Mezei ul. Meksykańska 8

m 92 03-948 Warszawa ; RAB Zespół Usług Projektowych Andrzej i

Bogumiła Rzepeccy ul. Niedźwiedzia 8D/16 02-737 Warszawa

wykonanymi w sierpniu 2009 r.Części opracowania :

- PT Architektury

- PT Instalacji Elektrycznej i Teletechnicznej

stanowiącymi Rozdział VI zapytania ofertowego

UWAGA: Prace remontowe jw. w pomieszczeniach biurowych zostaną wykonane w oparciu o wytypowane części w/w projektu technicznego.

1.5.2. przedmiarami robót branży ogólnobudowlanej i elektrycznej: , które stanowią Rozdział IV zapytania ofertowego,

1.5.3. Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do

projektu adaptacji pomieszczeń usługowych na parterze budynku przy ul.

Smoluchowskiego 2 w Warszawie na pomieszczenia biurowe wraz z

dociepleniem ściany zachodniej i południowej, opracowanymi w sierpniu

2009r. przez Konsorcjum : Studio PLUM Spółkę Cywilną Piotr Pleskot, Noemi

Mezei ul. Meksykańska 8 m 92 03-948 Warszawa ; RAB Zespół Usług

Projektowych Andrzej i Bogumiła Rzepeccy ul. Niedźwiedzia 8D/16 02-737

Warszawa,

Części opracowania :

- STWiOR dotycząca Instalacji Elektrycznej i Teletechnicznej

- STWiOR dotycząca Architektury

stanowiącymi Rozdział V zapytania ofertowego

1.5.4. warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i czynnościami wymienionymi w art. 22 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118, ze zmianami) i jej przepisów wykonawczych,

1.5.5. wymaganiami wynikającymi z aktualnych Polskich Norm i aprobat technicznych,

1.5.6. zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

1.5.7. warunkami wynikającymi z Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.5.7.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, o ile warunkiem wprowadzenia takich zmian będą między innymi okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego oraz w przypadku zmiany porządku prawnego, a także w przypadku zmian zawartych w zapytaniu ofertowym. Zmiany, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w tym:

a) zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku określonym w § 1 ust. 5 umowy, a także, jeżeli w następstwie wydłużonych/wykraczających poza ustawowe terminy procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przy wykazaniu należytej staranności nie może dotrzymać terminu wykonania przedmiotu zamówienia;

b) ograniczenia środków budżetowych na realizację przedmiotu zamówienia;

c) ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego;

d) zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia;

e) zmiany zakresu części przedmiotu zamówienia powierzonych podwykonawcom;

f)zmiany wymaganej sprawozdawczości i rozliczeń kosztów wykonania przedmiotu zamówienia;

g)zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych.

1.6. Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania w trakcie wykonywania zamówienia materiałów i produktów odpowiadających wymaganiom ujętym w art. 10 ustawy Prawo budowlane i w Ustawie o wyrobach budowlanych. Jeżeli na przewidywany do wykorzystania materiał lub wyrób nie ustanowiono normy technicznej to Wykonawca musi posiadać następujące, aktualne dokumenty, np.: krajowe aprobaty techniczne (AT) lub europejskie aprobaty techniczne (ETA). Normy techniczne, których wymagania muszą spełniać stosowane materiały i wyroby, są wymienione w przedmiarach robót w branży budowlanej i elektrycznej – stanowiących Rozdział IV zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonywania w/w robót dokumentów dotyczących stosowanych materiałów.

Ponadto podczas wykonywania zamówienia Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aktualną aprobatą techniczną.

1.7. Wykonawca zobowiązany będzie do:

1.7.1. prowadzenia dziennika prac prowadzonych na zasadach przewidzianych dla dziennika budowy, dostarczonego przez Zamawiającego w dniu rozpoczęcia robót,

1.7.2. zabezpieczenia obiektu w trakcie wykonywania robót budowlanych przed skutkami niepożądanych zdarzeń przez cały czas realizacji umowy,

1.7.3. dokonania we własnym zakresie i na własny koszt organizacji placu budowy oraz zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego w rozmiarach koniecznych dla przeprowadzenia robót,

1.7.4. umożliwienia Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionego dzieła budowlanego,

1.7.5. utrzymania w czasie realizacji przedmiotu zamówienia ładu i porządku na terenie i obiekcie, na którym wykonuje roboty oraz uporządkuje teren i obiekt po zakończeniu robót, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż.,

1.7.6. wykonywania robót wyłącznie przez pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajom prac objętych przedmiotem zamówienia,

1.7.7. poniesienia całkowitej odpowiedzialności prawnej i finansowej wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową, ze sztuką budowlaną, przepisami p. poż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia lub jego braku narzędzi, materiałów, placu budowy i terenu pod zaplecze budowy.1.8. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca może korzystać z instalacji wodno – kanalizacyjnej i energii elektrycznej na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, które stanowią Rozdział III zapytania ofertowego.1.9. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na wykonane przez siebie roboty będące przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt. 1.1. specyfikacji przedmiotu zamówienia oraz w § 1 Istotnych postanowień umowy (Rozdział III specyfikacji) oraz na zastosowane materiały na okres co najmniej 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót z tym, że dla materiałów okres ten nie może być krótszy niż gwarancja udzielona przez producenta. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego warunki gwarancji producentów użytych materiałów w ramach wykonania przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji.

1.10. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest w § 1 istotnych postanowień umowy, które stanowią III Rozdział niniejszego zapytania ofertowego.1.11. Wynagrodzenie za wykonany zakres robót zostanie ustalone na podstawie przedłożonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego kosztorysów zamiennych powykonawczych, sporządzonych w oparciu o obmiary robót rzeczywiście wykonanych i odebranych, katalogi przyjęte w ofercie, bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót oraz stawki i narzuty przyjęte wg kosztorysów ofertowych.1.12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robót zamiennych w oparciu o protokół konieczności, spisany przez strony i zatwierdzony przez Zamawiającego na postawie kosztorysu różnicowego, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników, zawartych w kosztorysie ofertowym.2. Sposób obliczania ceny.

2.1. Cena ofertowa wynika z wypełnionego formularza oferty wg wzoru formularza oferty, którą Wykonawca oblicza jako sumę cen kosztorysów ofertowych sporządzonych na podstawie przedmiarów robót w branży budowlanej i elektrycznej, stanowiących Rozdział IV zapytania ofertowego. W/w cena podana przez Wykonawcę w ofercie musi uwzględniać całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonania robót, które nie zostały ujęte jako oddzielne pozycje w kosztorysach ofertowych.

W w/w formularzu oferty należy podać w/w cenę wykonania całości zamówienia bez VAT, kwotę podatku VAT oraz łączną cenę (z VAT) za wykonanie zamówienia, tj. za wykonanie remontu pomieszczeń biurowych po pożarze na parterze budynku przy ul. Smoluchowskiego 2 w Warszawie w branżach: budowlanej i elektrycznej, jak również wskaźniki cenotwórcze, tj. stawki roboczogodziny kosztorysowej netto (R), wskaźniki kosztów pośrednich Wkp, wskaźniki zysku (Wz), wskaźniki narzutu kosztów zakupu materiałów (Wkz), stawki ogólne roboczogodziny Rbrutto = (R + Kp + Z).

2.1.1. Zaoferowana przez Wykonawcę we – WZORZE FORMULARZA OFERTY –stawka roboczogodziny kosztorysowej brutto nie może przekroczyć średniej warszawskiej określonej w wyd. Sekocenbud „Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR” dla II kw. 2011 r. tj. dla robót ogólnobudowlanych: Rbrutto= 31,85 PLN, elektrycznych: Rbrutto= 28,41 PLN. Stawka roboczogodziny kosztorysowej brutto obejmuje wartość stawki roboczogodziny kosztorysowej netto powiększonej o narzut kosztów pośrednich i zysk kalkulacyjny [Rbrutto = (Rnetto + Kp + Z)]. Wykonawca musi wpisać oferowane stawki robocizny kosztorysowej Rnetto i Rbrutto, Kp i Z w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru formularza oferty.

2.1.2. Zaoferowany przez Wykonawcę we – WZORZE FORMULARZA OFERTY - wskaźnik kosztów pośrednich (Kp) od (R, S) nie może być wyższy niż średni w Warszawie określony w wyd. Sekocenbud „Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR” dla II kw. 2011 r. i wynoszący dla robót ogólnobudowlanych: Kp = 61,40%, elektrycznych: Kp =58,40%. Wykonawca musi wpisać oferowane Kp w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru formularza oferty.

2.1.3. Zaoferowany przez Wykonawcę we – WZORZE FORMULARZA OFERTY - wskaźnik zysku (Z) od (R + S + Kp) ) nie może być wyższy niż średni w Warszawie określony w wyd. Sekocenbud „Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR” dla II kw. 2011 r. i wynoszący dla robót ogólnobudowlanych: Z = 11,60 %, elektrycznych: Z=11,20 %. Wykonawca musi wpisać oferowane Z w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru formularza oferty.

2.1.4. Zaoferowany przez Wykonawcę we – WZORZE FORMULARZA OFERTY – wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów (Wkz) nie może być wyższy niż średni w Warszawie określony w wyd. Sekocenbud „Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR” dla II kw. 2011 r. i wynoszący dla robót ogólnobudowlanych: Wkz = 9,20%, elektrycznych: Wkz = 7,00%. Wykonawca musi wpisać oferowane Wkz w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru formularza oferty.

2.1.5. ceny materiałów, wyrobów i osprzętu nie mogą być wyższe niż 120% minimalnej ceny, jednak nie wyższe niż najniższe ze średnich cen dla danego asortymentu, podawanych w publikacjach SEKOCENBUD IMB, IMI, IME, dla III kw. 2011 r.

2.1.6. Ceny pracy sprzętu bez narzutów zostaną przyjęte do kosztorysu powykonawczego zamiennego nie wyższe niż z kosztorysu ofertowego przy czym nie mogą być wyższe niż średnie ceny publikowane przez Sekocenbud w III kwartale br.

Ilość roboczogodzin, materiałów i czas pracy sprzętu oblicza się wg norm KNR.

2.1.7. Kosztorysy ofertowe muszą być wykonane ściśle w oparciu o załączone do niniejszego zapytania ofertowego przedmiary robót w branży budowlanej i elektrycznej (Rozdział IV zapytania ofertowego).

2.1.7.1. Jeżeli Wykonawca podczas przygotowania oferty uzna jakiekolwiek elementy przedmiarów robót za nieprawidłowe, to wszelkie zmiany w tym przedmiarach mogą być wprowadzone przez Zamawiającego przy wykorzystaniu procedury udzielania wyjaśnień. Wprowadzanie zmian, uzupełnień do przedmiaru robót, w inny sposób jak opisano wyżej, jest niedopuszczalne.

2.1.8. Kosztorysy ofertowe muszą być sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu o załączone do niniejszego zapytania ofertowego przedmiary robót w branży budowlanej i elektrycznej (Rozdział IV zapytania ofertowego) zachowując kolejność pozycji zgodną z otrzymanymi przedmiarami.

Kalkulacja szczegółowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej z wyszczególnieniem robocizny, cen materiałów, cen najmu lub pracy sprzętu budowlanego oraz doliczonych odpowiednio kosztów materiałów pomocniczych nie objętych nakładami rzeczowymi, kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu materiałów.

2.1.9. Kosztorysy ofertowe muszą być podpisane (parafowane) przez Wykonawcę na każdej stronie.

2.1.10. Jeżeli w toku badania i oceny ofert Zamawiający stwierdzi, że ceny materiałów i ceny pracy sprzętu w kosztorysach ofertowych przewyższają ceny opisane w pkt. 2.1.5. i 2.1.6. niniejszego zapytania ofertowego dokona ich poprawek w ten sposób aby nie przekraczały cen opisanych w w/w pkt. 2.1.5. i 2.1.6. zapytania ofertowego. Konsekwencją dokonania poprawek w/w cen materiałów i sprzętu będzie zmiana ceny oferty. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o dokonaniu poprawek Wykonawcę, którego cena zostanie poprawiona. Wykonawca zobowiązany będzie do wyrażenia zgody na poprawienie ceny oferty w terminie 3-ch dni od daty otrzymania zawiadomienia. W przeciwnym wypadku oferta Wykonawcy będzie odrzucona.

2.2. Cena z kosztorysu ofertowego winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie objętym danym przedmiarem robót oraz wzorem umowy stanowiącym Rozdział III zapytania ofertowego. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, w tej liczbie za zajęcie terenu lub uszkodzenie dróg publicznych. Ceny materiałów, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków, ubezpieczeń itp., dla których nie przewidziano pozycji w przedmiarach w branży budowlanej i kosztorysie ofertowym, będą uważane za objęte innymi pozycjami kosztorysów ofertowych.

2.3. Jednostkowe ceny pozycji, jednostkowe ceny materiałów, jednostkowe ceny pracy sprzętu, stawki i składniki cenotwórcze przyjęte w kosztorysie ofertowym, będą stałe w czasie objętym Umową. Ceny netto kosztorysu ofertowego nie obejmują jedynie podatku od towarów i usług VAT, który ma być dodany do ceny wynikającej z kosztorysu ofertowego w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

2. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi być zrealizowane począwszy od dnia następującego po dniu podpisania umowy w ciągu 21 dni przy czym za datę zakończenia robót przyjmuje się datę bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót.

3. Forma składania ofert oraz termin składania ofert i ich otwarcia: Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Irysowej 19, pokój 34 w Warszawie do dnia 15 września 2011 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2011 r. o godzinie 10.10 w siedzibie Zamawiającego.4. Dokumenty, które należy złożyć w niniejszej procedurze udzielenia zamówienia:

4.1. wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny w treści z załączonym wzorem ,

4.2. kosztorysy ofertowe (podpisane przez Wykonawcę na każdej stronie) sporządzone zgodnie z zapisem pkt. 2. niniejszego zapytania ofertowego w oparciu o przedmiary robót w branży budowlanej i elektrycznej, zawarte w Rozdziale IV zapytania ofertowego, obejmujące całość przedmiotu zamówienia,

4.3. oświadczenie na załączniku nr 1 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty, że Wykonawca spełnia warunki na zasadach art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadach art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena za wykonanie całości zamówienia.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów, które należy złożyć w niniejszej procedurze oraz formalności koniecznych do zwarcia umowy zawiera zapytanie ofertowe, które można pobrać ze strony www.zgnmokotow.waw.pl lub w siedzibie Zamawiającego.